REGULAMIN STRONY I SKLEPU WWW.PREMIUMROSA.PL

REGULAMIN STRONY I SKLEPU WWW.PREMIUMROSA.PL

 

 1. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady zawierania 
 • i wykonywania umów sprzedaży w sklepie internetowym premiumrosa.pl oraz prawa i obowiązki stron tych umów.
 • Sklep internetowy premiumrosa.pl, o którym mowa w pkt. 1.1., dostępny jest pod adresem internetowym: www.premiumrosa.pl
 • Sklep internetowy prowadzony jest przez Premium Rosa Sp. z o. o. (zwaną dalej: „Sprzedającym”), wykonującą działalność gospodarczą pod firmą: Premium Rosa z siedzibą w Złotokłosie (adres: ul. Św. Andrzeja Boboli 20, 05-504, adres e-mail: [email protected]), identyfikującą się numerami NIP: 5342376107, REGON: 141232155
 • Przedmiotem działalności premiumrosa.pl jest sprzedaż detaliczna produktów marki Premium Rosa i Nasze Domowe (zwanych dalej łącznie: „Produktami”).
 • Serwis internetowy premiumrosa.pl umożliwia:
  • Pozyskiwanie informacji o Produktach dostępnych w premiumrosa.pl;
  • Składanie ofert zakupu przez korzystające z niej osoby, które dokonały opcjonalnej rejestracji w serwisie internetowym premiumrosa.pl (zwane dalej: „Kupującymi”). Dostępne za pośrednictwem strony internetowej, wskazanej w pkt. 1.2., informacje, w tym opisy Produktów i oznaczenie ich cen, nie stanowią ofert w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny , lecz są jedynie zaproszeniami do złożenia przez Kupującego oferty zakupu (zwanej dalej: „Zamówieniem”).
 • Dokonanie przez osobę korzystającą ze sklepu internetowego premiurosa.pl rejestracji, o której mowa w pkt. 1.5.2., jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • Rejestracja w sklepie internetowym premiumrosa.pl nie jest wymagana. Klient może złożyć zamówienie bez rejestracji po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
 • Do korzystania ze sklepu internetowego premiumrosa.pl, w tym pozyskiwania informacji o Produktach, niezbędne są:
  • Komputer (lub urządzenie pokrewne: tablet, phablet, netbook, itp.) z dostępem do sieci Internet;
  • Przeglądarka internetowa;
  • Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 • Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu sklepu internetowego premiumrosa.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością sklepu internetowego premiumrosa.pl z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać z premiumrosa.pl.
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu Zamówienia, wynikłe z podania przez Kupującego błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu zamieszkania lub siedziby, adresu dostawy, bądź błędnego lub niedokładnego adresu e-mail.
 • W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej z sklepu internetowego premiumrosa.pl, w tym przez filtry antyspamowe.
 1. Zamówienia
 • Zakupów w sklepie internetowym premiumrosa.pl mogą dokonywać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba dokonująca zakupów w sklepie internetowym premiumrosa.pl w imieniu osoby prawnej bądź jednostki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie zakupu oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej osoby lub jednostki.
 • Umowa może zostać zawarta jedynie w języku polskim.
 • Zamówienia w sklepie internetowym premiumrosa.pl można składać za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu.
 • Procedura składania Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.3., każdorazowo kończona jest skutecznym kliknięciem przez Kupującego przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”, co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Kupującego, iż formularz zamówienia wypełniony został prawidłowo. Generuje to automatyczną odpowiedź systemu, który na adres wskazany w formularzu wysyła wiadomość e-mail o zarejestrowaniu złożenia Zamówienia. Potwierdzenie otrzymania oferty zakupu nie jest równoznaczne z akceptacją oferty. Z chwilą niezwłocznego potwierdzenia przez Sprzedającego otrzymania Zamówienia, o którym mowa w dwóch poprzednich zdaniach, oferta ta wiąże Kupującego.
 • Jeżeli realizacja zakupu jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedającego o akceptacji oferty.
 • Zamówienia realizowane są zgodnie z kolejnością ich złożenia.
 • Sprzedający uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Produktu objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia, co do sposobów dostawy lub form płatności. Wszelkie ograniczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim, będą każdorazowo wskazane na stronie danego produktu i/lub na której znajduje się przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”, o którym mowa w pkt. 2.4.
 • W wyjątkowych przypadkach (np. w razie braku Produktu w magazynie lub w razie braku możliwości zakupu Produktu przez Sprzedającego od dostawców w terminie wskazanym jako orientacyjny termin dostępności Produktu) realizacja transakcji wskazanej w Zamówieniu może nie być możliwa. W takiej sytuacji Sprzedający poinformuje Kupującego pocztą elektroniczną o zaistniałym stanie rzeczy, w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.
 • W sytuacji opisanej w pkt. 2.8. Sprzedający zaproponuje Kupującemu:
  • unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w całości;
  • unieważnienie Zamówienia (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.8.
 • W przypadku gdy Kupujący nie dokona wyboru żadnego z rozwiązań opisanych w pkt. 2.9, Sprzedający unieważni Zamówienie (w rozumieniu pkt. 2.11.) w części, w odniesieniu do której zachodzi sytuacja opisana w pkt. 2.9. oraz zrealizuje umowę sprzedaży w pozostałej części.
 • Przez unieważnienie Zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.9.1. oraz 2.9.2., należy rozumieć przysługujące Sprzedającemu umowne prawo odstąpienia, które niniejszym zostaje zastrzeżone. Prawo to może zostać wykonane w razie wystąpienia sytuacji opisanej w pkt. 2.8., z uwzględnieniem zasad określonych w pkt. 2.9. i 2.10. Prawo to może zostać wykonane przez Sprzedającego w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia z Kupującym umowy sprzedaży.
 1. Ceny i płatności
 • Ceny Produktów podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto. Podane ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy, które są zależne od wybranego sposobu realizacji zamówienia, wartości zamówienia, przewoźnika oraz wagi Produktów. Całkowita cena wraz ze wszystkimi kosztami, w szczególności kosztami dostawy, jest podana po wypełnieniu przez Kupującego formularza dostępnego na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.2. Regulaminu, bezpośrednio przed kliknięciem przez Kupującego przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 • Do wyboru Kupującego pozostają następujące sposoby zapłaty:
  • przelew zwykły – uiszczany na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: 94114010100000304244001001;
  • płatność za pośrednictwem serwisu paynow, dostępnego pod adresem https://www.paynow.pl/;
  • płatność za pośrednictwem PayPal https://www.paypal.com/;
  • płatność za pobraniem – uiszczana kurierowi dostarczającemu zamówione Produkty;
 • Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu wskazanego w pkt. 3.2.2., dokonywane są za pośrednictwem serwisu przelewy24 należącego do podmiotu innego niż Sprzedający.
 • Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 • Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
 1. Dostawa Zamówione przez Kupującego Produkty dostarczane są w jeden z następujących sposobów:
 • za pośrednictwem kuriera;
 • za pośrednictwem Poczty Polskiej – w przypadku przesyłek o wadze do 30 kg (trzydziestu kilogramów);
 • Poprzez osobisty odbiór zamówionych Produktów przez Kupującego pod adresem wskazanym w pkt. 1.3.
 • Kupujący dokonuje wyboru jednego ze sposobów dostawy określonych w pkt. 4.1.1.-4.1.3. poprzez wybór odpowiedniej pozycji w formularzu, o którym mowa w pkt. 2.3.
 • Osobisty odbiór, o którym mowa w pkt. 4.1.3., możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu przez Kupującego ze Sprzedającym terminu odbioru lub po otrzymaniu e-maila z informacją o gotowości produktów do odbioru. W razie braku takiego uzgodnienia lub e-maila Sprzedający nie gwarantuje możliwości osobistego odbioru Produktu.
 • Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 1. Prawo odstąpienia
 • Konsument w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostawy Produktu ma możliwość odstąpienia od zawartej ze Sprzedającym umowy sprzedaży Produktu bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż: bezpośrednie koszty zwrotu, dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez konsumenta, innego niż najtańszy sposób dostarczenia. Ponadto konsument ma obowiązek dokonania zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Prawo odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może zostać wykonane poprzez złożenie oświadczenia na formularzu, którego wzór jest dostępny w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., a także na końcu regulaminu, przy czym do zachowania terminu wskazanego w zdaniu poprzednim wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail sprzedawcy wskazany w pkt. 1.3.
 • Prawo odstąpienia, o którym mowa w pkt. 5.1., nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.;
  • w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • Sprzedający ponosi wobec konsumentów odpowiedzialność za niezgodność Produktów z umową na zasadach dotyczących rękojmi przez 24 miesięcy za wady określonych w ustawie – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. W razie stwierdzenia niezgodności Produktów z umową, konsument będący Kupującym, który dokonał Zamówienia Produktów, zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie sklep internetowy premiurosa.pl, opisując stwierdzoną niezgodność i wskazując sposób realizacji reklamacji. Adresem właściwym do składania reklamacji jest adres wskazany w pkt. 1.3.
 1. Ochrona danych osobowych
 • Sklep internetowy premiumrosa.pl przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Kupujących. Respektując Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, sklep internetowy premiumrosa.pl starannie dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych.
 • Informacje o przetwarzaniu plików cookie znajdą Państwo pod adresem: www.premiumrosa.pl/polityka-prywatnosci/
 • W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt [email protected].
 • Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy premiumrosa.pl jest Sprzedający.
 • Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego na podstawie: umowy z Kupującym, będącym jej stroną, uzasadnionego interesu (np. w celu kontaktu z potencjalnym klientem pozostawiającym swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym), obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (np. z uwagi na przepisy o rachunkowości), zgody, jeżeli zostanie udzielona (np. w celu wysyłki newslettera).
 • Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji zamówienia, czy też w celu kontaktu.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w dowolnym momencie.
 • Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Sprzedającego oraz podmioty świadczące usługi dla Sprzedającego, przy czym takie podmioty zawarły ze Sprzedającym umowy powierzenia zobowiązujące do należytej ochrony danych osobowych i ich przetwarzania według ścisłych wytycznych Sprzedającego.
 • Dane osobowe nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 • Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla realizacji celów, dla jakich zostały zebrane, tj. przez czas realizacji zamówienia, czas wskazany w przepisach prawa, a w przypadku roszczeń – do czasu ich wyjaśnienia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane będą przechowywane do czasu jej wycofania.
 • Kupującemu przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Dodatkowe zastrzeżenia prawne
 • Zawartość i struktura serwisu internetowego premiumrosa.pl chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów, jak również ich fragmentów oraz zdjęć w celach innych niż niekomercyjne bez zgody uprawnionego jest zabronione.
 • Strony i serwisy internetowe, do których odnośniki znajdują się na stronie dostępnej pod adresem wskazanym w pkt. 1.2., zostały przygotowane przez osoby trzecie i w związku z tym Sprzedający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje, porady, opinie, sugestie oraz materiały zawarte na tych stronach i w serwisach.
 • Opisy Produktów widniejące w sklepie internetowym premiumrosa.pl służą wyłącznie celom informacyjnym i identyfikacyjnym. Opisy te zamieszczone są w postaci skróconej. Przed użyciem Produktów należy zapoznać się z ulotką/instrukcją oraz ewentualnymi informacjami widniejącymi na opakowaniu.
 1. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez premiumrosa.pl usług drogą elektroniczną
 • W razie świadczenia przez sklep internetowy premiumrosa.pl usług drogą elektroniczną, w zakresie tych usług Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt. 8.8.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, określone są w pkt. 1.7.
 • Zakazane jest dostarczanie przez osoby korzystające ze sklepu internetowego premiumrosa.pl treści o charakterze bezprawnym.
 • Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą rozpoczęcia przez osobę korzystającą z premiumrosa.pl i korzystania z danej usługi.
 • Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – poprzez złożenie Sprzedającemu sporządzonego w formie pisemnej (a przesłanego na adres wskazany w pkt. 1.3.) lub przesłanego pocztą elektroniczną (na adres e-mail [email protected].) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, precyzującego umowę, która ulega rozwiązaniu.
 • Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego usług świadczonych drogą elektroniczną jest następujący:
  • oznaczenie usługobiorcy oraz jego adres lub adres e-mail;
  • oznaczenie usługi, której dotyczy reklamacja;
  • uzasadnienie;
  • Osoby będące usługobiorcami danej usługi mogą składać reklamacje w sprawach usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego; reklamację składa się w formie pisemnej (wysyłając ją na adres wskazany w pkt. 1.3.) bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej (wysyłając ją na adres e-mail wskazany w pkt. 8.5.);
  • reklamacja powinna zawierać:
  • Sprzedający dołoży starań, aby reklamacje, o których mowa w pkt. 8.6.1. i 8.6.2., były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki;
  • po rozstrzygnięciu reklamacji Sprzedający poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).
 • Celem uczynienia zadość wymogom ustawy, o której mowa w pkt. 8.1., Sprzedający niniejszym informuje, iż:
  • korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez złośliwe oprogramowanie w tym tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tych związanych zaleca się, by osoby korzystające ze sklepu internetowego premiumrosa.pl zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
  • Sprzedający wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z sklepu internetowego premiumrosa.pl pliki cookies, tj. plik zawierający mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną .
 • Sprzedający zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowień ust. 8.1.-8.7. nie stosuje się w odniesieniu do usługi, której on dotyczy.
 1. Reklamacje
 • Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec konsumentów na zasadach dotyczących rękojmi przez 24 miesiące za wady uregulowanej w – Kodeksie cywilnym (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.).
 • W przypadku umów sprzedaży, w których kupującym nie jest konsument, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo wyłącza się zastosowanie przepisów art. 556-576 Kodeksu cywilnego.
 • Pod pojęciem „konsumenta” używanym w pkt. 9.1. i 9.2. należy rozumieć osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Reklamacje (w tym również reklamacje dotyczące działania sklepu internetowego premiumrosa.pl) mogą być zgłaszane:
  • pisemnie, na adres wskazany w pkt. 1.3.;
  • e-mailem, na adres wskazany w pkt. 8.5.
 • Sprzedający dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
 1. Postanowienia końcowe
 • Sprzedający stosuje Kodeks Etyki dla przedsiębiorców dostępny na stronie internetowej Krajowej Izby Gospodarczej pod adresem: http://www.kig.pl/kodeks-etyki-dla-przedsiebiorcow.html, w jego brzmieniu z dnia wejścia w życie Regulaminu.
 • Sprzedający może zmienić Regulamin bez zgody Kupujących, bez podania przyczyn i w każdym czasie, z zastrzeżeniem pkt. 10.3. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Kupujących przed wejściem zmian w życie.
 • O treści zmian Regulaminu każdy Kupujący zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie internetowej premiumrosa.pl: wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na tej stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych, a nadto Kupujący zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedającego o planowanej zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nastąpi nie później niż na 10 (dziesięć) dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. W razie odmowy akceptacji zmian Regulaminu, Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tej odmowie Sprzedającego w ciągu 10 (dziesięciu) dni od poinformowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przy czym odmowa taka jest równoznaczna z rezygnacją Kupującego z korzystania ze sklepu internetowego premiumrosa.pl i upoważnieniem Sprzedającego do usunięcia konta Kupującego z serwisu. Brak takiej odmowy jest równoznaczny z akceptacją proponowanych przez Sprzedającego zmian Regulaminu.
 • Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
 • Wszystkie nazwy i opisy Produktów oraz logotypy poszczególnych marek używane są w celach identyfikacyjnych i mogą podlegać ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
 • Wszystkie osoby korzystające ze sklepu internetowego premiumrosa.pl mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej: premiumrosa.pl, skopiować treść do pliku oraz wydrukować go.